• Misja i wizja

   • Celem działania naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia i troska o jego zdrowie. Oznacza to stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu procesowi rozwoju każdego ucznia w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i talentami, w taki sposób, by mógł się on stawać świadomym, samodzielnym, odpowiedzialnym, empatycznym, tolerancyjnym i społecznym człowiekiem z silnym poczuciem własnej wartości. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

    1. Wychowujemy uczniów do twórczego działania w życiu.
    2. Działamy po to, aby:
     • nasi uczniowie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;
     • potrafili współpracować w zakresie integracji i mądrze działać dla dobra własnego i innych;
     • rodzice uczniów darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, współdecydowali oraz ponosili współodpowiedzialność;
     • nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, by ciągle rozwijali swoje kompetencje i pasje (refleksyjny praktyk);
     • szkoła cieszyła się uznaniem środowiska;
     • środowisko było dumne z działań i funkcjonowania szkoły.

     

    WIZJA

     

    „Nie zawsze możemy kształtować

    lepszą przyszłość dla naszych dzieci,

    ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci

    dla czekającej je przyszłości”.

    Franklin Delano Roosevelt

     

                Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.

    1. Szkoła jest wspólnotą działającą na zasadzie szacunku, zrozumienia i wzajemnej pomocy.  
    2. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły są zaangażowani w budowę jej wizerunku.
    3. Szkoła umożliwia uczniom wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stwarza warunki odniesienia sukcesu każdemu dziecku na miarę jego możliwości. Jest to realizowane dzięki pomocy i opiece doświadczonych specjalistów – wychowawców, pedagoga, logopedy, a także zaplecza w postaci sali gimnastycznej, sali komputerowej.
    4. Szkoła dąży do tego, aby każdy uczeń:
    • był bezpieczny i szczęśliwy,
    • wszechstronnie się rozwijał,
    • świadomie uczył się, był kreatywny, innowacyjny, pracowity,
    • twórczo podchodził do nauki i działania w życiu,
    • aktywnie włączał się w życie społeczne,
    • miał poczucie własnej wartości,
    • sprawiedliwie oceniał postępowanie swoje i innych,
    • czuł się współodpowiedzialny za życie społeczności szkolnej,
    • znalazł swoje miejsce w przemianach współczesnego świata,
    • przywiązywał wagę do poszanowania mienia i dóbr dziedzictwa kulturowego.
    1. Szkoła przygotowuje każdego ucznia do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata poprzez:
    • uczenie szacunku dla siebie i innych,
    • rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dziedzictwo kultury narodowej,
    • uczenie spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i ciekawy,
    • poznawanie zasad życia społecznego,
    • uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody.
    1. Nauczyciele:
    • wspierają rozwój psychofizyczny ucznia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy,
    • podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne formy doskonalenia,

    wzajemnie sobie pomagają okazując szacunek i życzliwość.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • DZIEŃ MAMY- laurki klasy 4
  • DBAJĄC O ŚRODOWISKO
  • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY
  • PASJA
  • OBSERWUJĄC PRZYRODĘ
  • ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE II
  • CO SŁYCHAĆ I WIDAĆ W ŻELAZOWEJ WOLI KLASA V
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III