• PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE                  

    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

     

    I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

    1.Dzieci są przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

    2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali Świetlicy szkolnej, znajdującej się w dolnej części szkoły obok szatni poszczególnych klas.

    W przeciwnym wypadku żaden pracownik oddziału przedszkolnego nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

    3. W godzinach od 7.45 do 8.00 (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali Świetlicy szkolnej.

    4. Punktualnie o godzinie 8.00 dzieci przechodzą pod opieką nauczycieli rozpoczynających zajęcia do sali Oddziału przedszkolnego.

    Od tej godziny rodzice osobiście przyprowadzają dzieci do sali Oddziału przedszkolnego.

    5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

    6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

    7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

    8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

     

    II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

    1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji oddziału  przedszkolnego. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

    2. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego stanowi Załącznik                nr 1 do niniejszej procedury.

    3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

    4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

    5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

    7. Nauczyciel  jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

    8. Odbiór dziecka następuje po zakończonych zajęciach (zgodnie z harmonogramem)                 w sali Świetlicy Szkolnej.

     9. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

    10. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

    11. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko                         z oddziału przedszkolnego. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

    12. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.  

    13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

     

    III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA                                       Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

    1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola po skończonych zajęciach (zgodnie                         z harmonogramem).

    2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

    3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora oddziału przedszkolnego, który podejmuję decyzję o dalszym postępowaniu.

    4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję odnośnie dziecka.

    5. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

    6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

     

    IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy oddziału przedszkolnego.

    2. Rodzice na pierwszym zebraniu grupowym w miesiącu wrześniu. Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

    3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników oddziału przedszkolnego, rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

    4. Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 03.09.2018r.

     

     

    Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą procedurą:

    L. p.

    Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

    Podpis

    1.

     

     

    2.

     

     

    3.

     

     

    4.

     

     

    5.

     

     

    6.

     

     

    7.

     

     

    8.

     

     

    9.

     

     

    10.

     

     

    11.

     

     

    12.

     

     

    13.

     

     

    14.

     

     

    15.

     

     

    16.

     

     

    17.

     

     

    18.

     

     

    19.

     

     

    20.

     

     

    21.

     

     

    22.

     

     

    23.

     

     

    24.

     

     

    25.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zał. Nr 1                                                                       

    Nawojowa Góra, dnia...............................

     

    Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej .................................................................................

     

    Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ..................................................................................

     

    Upoważnienie do odbioru dziecka

     

    Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:

     

    .......................................................................................................................................................

    imię i nazwisko

     

    ...................................................                                  .................................................................

            nr dowodu osobistego                                                            nr telefonu

     

     

    do odbierania naszego dziecka......................................................................................................

                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

    z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze

     

    w roku szkolnym …........... /………….

     

    Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

     

    Nawojowa Góra, dnia ..........................................

     

    ……………………………………………..     …………………………………………………

        (czytelny podpis matki/ prawnej opiekunki)                                  (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna)

     

    Zostałem poinformowany(a), że:

    1) Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa
    im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Nawojowej Górze, ul. Szkolna 1.

    2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Marszałka
    Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, możliwy jest pod numerem telefonu 601 492 258 lub adresem walmarbhp@onet.eu

    3) Dane osobowe przetwarzane będą w w/w celach;

    4) Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia niniejszej zgody.

    5) Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
    do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    7) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

    10) Dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

     

     

    Nawojowa Góra, dnia ......................................   ……………………………………………….

                                                                                      (podpis upoważnionej do odbioru dziecka osoby)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • WIOSNA W OBIEKTYWIE
  • FUNDACJA DZIĘKI TOBIE
  • KORONAWIRUS-PROFILAKTYKA
  • WYCIECZKA DO WIELICZKI
  • KIERMASZ CIAST I KSIĄŻEK 8 MARCA
  • ZABAWA KARNAWAŁOWA LUTY 2020
  • KRAKOWSKIE SUKIENNICE
  • EUROWEEK 2020
  • Uczniowie z Nawojowej Góry z wizytą w Berlinie.
  • MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
  • WARSZTATY ZDOBIENIA PIERNICZKÓW
  • „Opowieści i legendy mojego regionu” – Nawojowa Góra 2019.